نارنجی ترین نارنج

خداکندانگورها برسندجهان مست شود ,من درراستای سریعتررسیدن انگورها یا مستی جهان زندگی میکنم.